O STANDARDU

Sve više se suočavamo sa incidentima koji izazivaju poremećaj poslovanja, kako prirodnim katastrofama, prekidima u informaciono komunikacionim tehnologijama, lancu snabdjevanja kao i raznim drugim prijetnjama normalnom funkcionisanju organizacije. Ukoliko se ovim prijetnjama organizacija ne bavi, dolazi do prekida ili kompletnog zastoja u njenom poslovanju. Konzistentno planiranje aktivnosti odgovora na prijetnje, omogućava efektivniji odgovor na poremećaje poslovanja i brži oporavak nakon njega.

ISO 22301 je standard sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja (BCMS) koji pomaže organizacijama da uspostave i održavaju efektivne planove kontinuiteta poslovanja, sistema i procesa. Standard daje jasan i detaljan prikaz kako organizacija treba da posluje koristeći svoje interne vrijednosti za postizanje efektivnog menadžmenta rizicima koji mogu da nastanu iz prijetnji za kontinuitet poslovanja. Takođe, standardom su date smjernice za pripremanje, obezbjeđenje i održavanje kontinualnog upravljanja i rukovođenja ukupnom sposobnošću organizacije da nastavi da radi tokom poremećaja.

ISO 22301 je primjenjiv na sve organizacije bez obzira na veličinu, industrijsku granu delatnosti ili prirode posla koji obavljaju. Namijenjen je organizacijama koje imaju potrebu da tokom poremećaja nastave da isporučuju proizvode i usluge prema prihvatljivom, unaprijed definisanom kapacitetu, kao i svim organizacijama koje teže da unaprijeđuju svoju otpornost putem efektivnog primenjivanja BCMS-a

Ovaj standard je strukturiran tako da prati strukturu ostalih standarda sistema menadžmenta čime se olakšava njegovo integrisanje na ostale sisteme menadžmenta kao što su ISO 9001 I ISO 14001.

Očigledno je da je u današnje vrijeme, pandemija Covid 19 imala globalni uticaj na poslovanje. Neke organizacije su bile primorane da trenutno prekinu svoje poslovanje, a mnoge se još uvijek bore za oporavak od krize. Svaki industrijski sektor je morao da se prilagodi novim okolnostima kako bi se zadržao kontinuitet poslovanja. Ovo se odnosi ne samo na lanac snabdjevanja ili kontinuitet u proizvodnji i pružanju usluga, nego na svaki sistem u kome postoji rizik. U današnje vrijeme globalne pandemije očuvanje kontinuiteta poslovanja je jedan od najvažnijih ciljeva svake organizacije. Sve organizacije se suočavaju sa mnogobrojnim pitanjima svojih korisnika, isporučioca, investitora i šire javnosti u vezi sa obezbjeđenjem kontinuiteta rada. Povratak u stabilno stanje i normalno funkcionisanje organizacije je sveobuhvatni globalni cilj u poslovanju a standard ISO 22301 je pravi način da se to postigne.

KORISTI OD SERTIFIKACIJE

Sertifikacija prema ISO 22301 je značajan alat za demonstriranje posvećenosti organizacije ka ostvarivanju kontinuiteta poslovanja. ISO 22301 je namjenjen organizacijama koje žele da pravovremeno reaguju na sve prijetnje i omoguće kontinuitet svoga poslovanja.

ISO 22301 predstavlja međunarodne smjernice najbolje prakse, kao pomoć organizacijama da na odgovarajući način odgovore na poremećaj i da se efektivno oporave poslije njega. Ovo svakako omogućava smanjenje troškova i manji negativan uticaj na performanse poslovanja ukoliko se pojavi neka prijetnja. Nadalje, organizacije sa više lokacija ili odjeljenja mogu da uspostave jedinstveni pristup ostvarivanju kontinuiteta poslovanja u svim svojim dijelovima.

Osnovne koristi od primjene ovog standarda su:

  • sposobnost da klijenti, isporučioci, zakonodavni organi i ostale zainteresovane strane steknu povjerenje da organizacija posjeduje jak sistem za ostvarivanje kontinuiteta poslovanja,
  • poboljšanje performansi poslovanja i otpornosti organizacije,
  • smanjenje ranjivosti operativnih aktivnosti organizacije,
  • bolje razumijevanje poslovanja kroz analizu kritičnih tačaka i područja ranjivosti,
  • smanjenje troškova premija osiguranja,
  • poboljšavanje reputacije,
  • jačanje morala zaposlenih.