O STANDARDU

Efikasno korišćenje energije pomaže organizacijama da uštede novac, kao što im i pomaže u očuvanju resursa i rješavanju klimatskih promena. Sistem menadžmenta energijom omogućava organizacijama iz svih sektora da koriste energiju efikasnije, kroz razvoj energetskog sistema upravljanja.

EN ISO 50001 se zasniva na modelu sistema stalnog poboljšavanja. Ovaj model omogućava da organizacije integrišu upravljanje energijom u njihovim ukupnim naporima da se poboljša kvalitet i upravljanje životnom sredinom. Ovaj standard definiše zahtjeve za uspostavljanje, primjenjivanje, održavanje i poboljšavanje sistema menadžmenta energijom, čija je svrha da omogući organizaciji da sistematski prati ostvarivanje poboljšavanja energetskih performansi, uključujući energetsku efikasnost, korišćenje i potrošnju energije .

EN ISO 50001 definiše zahtjeve koji se primjenjuju na potrošnju i korišćenje energije, uključujući mjerenje, dokumentovanje i izvještavanje, projektovanje i postupke održavanja opreme, sisteme, procese i osoblje koji doprinose energetskoj efikasnosti. Standard je predviđen da se samostalno koristiti. On može da se primjeni na bilo koju organizaciju koja želi da potvrdi da radi u skladu sa svojom energetskom politikom.

EN ISO 50001 daje okvir za organizacije da:

 • razviju energetsku politiku;
 • utvrde ciljeve i energetske ciljeve;
 • koriste podatke i bolje razumiju i donose odluke o korišćenju energije;
 • prati, mjeri i vrednuje rezultate;
 • stalno poboljšava upravljanje energijom.

KORISTI OD SERTIFIKACIJE

Prednosti implementacije i sertifikacije EN ISO 50001:

 • poboljšanje energetske efikasnosti;
 • smanjenje troškova energije;
 • smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte;
 • poboljšavanje korporativnog imidža i ugleda među zainteresovanim stranama;
 • poštovanje zakonske regulative;
 • povećana odgovornost prema životnoj sredini smanjenjem potrošnje resursa;
 • dostupnost podataka o organizaciji koji će biti razumljivi svim zainteresovanim stranama da se pokaže posvećenost poboljšanju energetske performanse.