Obaveza

Svi električni uređaji ili instalacije utiču jedni na druge kada su povezani ili kada se nalaze jedni blizu drugih. Ponekad se može primjetiti interferencija između televizora i mobilnog telefona, radio-aparata i veš-mašine koji se nalaze u blizini. Svrha elektromagnetne kompatibilnosti jeste da drži sve ove uticaje pod kontrolom. Elektromagnetna kompatibilnost označava sve postojeće i buduće tehnike i tehnologije za smanjivanje smetnji i povećanje imunosti.

Direktiva 2014/30/EU prvo ograničava elektromagnetne emisije opreme kako bi osigurala da takva oprema, kada se koristi kako je predviđeno, ne ometa radio i telekomunikacije, kao ni drugu opremu. Direktiva, potom, razmatra imunost opreme, čime se obezbjeđuje da oprema ne bude ometana radio-emisijama, kada se koristi kako je predviđeno.

Primjena

Direktiva se primjenjuje na svu opremu koja može da prouzrokuje elektromagnetne smetnje ili na koju te smetnje mogu da utiču, pogoršavajući njene radne karakteristike. Direktiva se primjenjuje na veliki broj opreme, koja obuhvata električne i elektronske uređaje, sisteme i instalacije.

Izuzetak u primjeni

Oprema koja je isključena iz područja primjene ove Direktive:

  • Oprema bez električnih ili elektronskih dijelova
  • Radio i telekomunikaciona terminalska oprema
  • Proizvodi za vazduhoplovstvo
  • Radio-oprema koju koriste amateri, ako se ne stavlja samostalno na tržište
  • „Dobroćudna oprema“ (kablovi, jednostavne grijalice, baterije, džepne lampe, kondenzatori, pasivne antene, utikači i sl.).

Bitni zahtjevi

Ova Direktiva definiše bitne zahtjeve koji se odnose na sigurnost i druga pitanja od javnog interesa. Zadovoljenje bitnih zahtjeva direktive dokazuje se zadovoljenjem zahtjeva pratećih harmonizovanih standarda.

Postavljanje CE znaka

Kada se dokažu bitni zahtjevi korišćenjem harmonizovanih standarda, proizvođač kreira EU izjavu o usklađenosti i postavlja CE znak na svoj proizvod.

Kome je potrebna usluga?

Proizvođačima one opreme koja može da prouzrokuje elektromagnetne smetnje ili na koju te smetnje mogu da utiču ili uvoznicima  iz zemalja koje nisu članice EU, svima koji vrše promet ovih proizvoda na jedinstvenom tržištu EU.