Obaveza

Električni aparati se intenzivno usavršavaju. Više od jednog vijeka nakon prvih, stvaraju se novi u skladu sa potrebama, razvojem i trendovima. Direktiva o niskonaponskoj opremi 2014/35/EU je jedna od najstarijih direktiva. Ona osigurava da određene granice napona pružaju visok nivo zaštite korisnika.

Primjena

Direktiva se primenjuje na svu električnu opremu, namjenjenu za upotrebu u granicama napona od 50–1.000 V naizmjenične struje i od 75–1.500 V jednosmjerne struje, i to na svu električnu opremu koja je direktno namjenjena tržištu ili radi ugradnje u drugu opremu. Treba naglasiti da se ove granice napona odnose na električni ulaz ili izlaz, a ne na napone koji se mogu pojaviti unutar opreme. Zdravstveni aspekti emisija elektromagnetnih polja takođe su obuhvaćeni ovom direktivom.

Izuzetak u primjeni

Oprema koja je isključena iz područja primjene ove direktive:

  • Električna oprema koja se koristi u eksplozivnoj atmosferi
  • Električna oprema koja se koristi u medicinske svrhe
  • Dijelovi električne opreme za liftove za dizanje tereta i ljudi
  • Brojila električne energije (strujomjeri)
  • Priključnice i utikači za upotrebu u domaćinstvu („dobroćudni uređaji“)
  • Uređaji za kontrolu električnih ograda
  • Specijalizovana električna oprema za upotrebu na brodovima, avionima ili željeznici
  • Aktivne komponente (integrisana strujna kola, tranzistori, diode) i pasivne komponente (kondenzatori, otpornici, filtri, konektori), jer njihova bezbjednost zavisi od načina ugradnje u finalni proizvod i od karakteristika finalnog proizvoda

Bitni zahtjevi

Ova Direktiva definiše bitne zahtjeve koji se odnose na sigurnost i druga pitanja od javnog interesa. Zadovoljenje bitnih zahtjeva direktive dokazuje se zadovoljenjem zahtjeva pratećih harmonizovanih standarda.

Postavljanje CE znaka

Kada se dokažu bitni zahtjevi korišćenjem harmonizovanih standarda, proizvođač kreira EU izjavu o usklađenosti i postavlja CE znak na svoj proizvod.

Kome je potrebna usluga?

Proizvođačima električne opreme koja je namjenjena za rad u granicama napona od 50-1.000 V naizmjenične struje i od 75-1.500 V jednosmjerne struje ili uvoznicima  iz zemalja koje nisu članice EU, svima koji vrše promet ovih proizvoda na jedinstvenom tržištu EU.