Obaveza

Sektor radio-komunikacione i telekomunikacione terminalne opreme obuhvata sve proizvode koji koriste spektar radio-frekvencije (na primjer, daljinski ključ za automobile, oprema za mobilne komunikacije, kao što su mobilni telefoni, radio stanice, predajnici za emitovanje radio i televizijskog programa) i svu opremu koja je prikačena za javne telekomunikacione mreže (na primer, ADSL modemi, telefoni, telefonski prekidači). Sva oprema mora biti usklađena sa Direktivom 2014/53/EU.

Primjena

Direktiva se primjenjuje na radio i telekomunikacionu terminalnu opremu. Primjenjuje se i na medicinske uređaje i aktivna medicinska sredstva za implantaciju, koji za svoj rad koriste radio-talase, kao i na uređaje koji se kao sastavni dijelovi ugrađuju u vozila.

Izuzetak u primjeni

Oprema koja je isključena iz područja primjene ove Direktive:

  • Radio i telekomunikaciona terminalna oprema koju koriste radioamateri
  • Radio i telekomunikaciona terminalna oprema namjenjena pomorskim i vazduhoplovnim radio komunikacijama
  • Radio i televizijski prijemnici namjenjeni samo za prijem radio i televizijskog programa
  • Radio i telekomunikaciona terminalna oprema koju koriste državni organi za poslove odbrane, za unutrašnje poslove i bezbjednosno-informativne agencije

Bitni zahtjevi

Ova Direktiva definiše bitne zahtjeve koji se odnose na sigurnost i druga pitanja od javnog interesa. Zadovoljenje bitnih zahtjeva direktive dokazuje se zadovoljenjem zahtjeva pratećih harmonizovanih standarda.

Postavljanje CE znaka

Kada se dokažu bitni zahtjevi korišćenjem harmonizovanih standarda, proizvođač kreira EU izjavu o usklađenosti i postavlja CE znak na svoj proizvod.

Kome je potrebna usluga?

Proizvođačima radio i telekomunikacione opreme ili uvoznicima  iz zemalja koje nisu članice EU, svima koji vrše promet ovih proizvoda na jedinstvenom tržištu EU.