Šta je ISO 45001

Sve više se suočavamo sa incidentima koji se dešavaju na radnim mjestima, a koji za posljedicu imaju gubitke života radnika, ozbiljne povrede i narušavanje zdravlja kao i bolesti u vezi sa radom. Standard ISO 45001 je prvi međunarodni standard koji pruža pomoć organizacijama u osiguravanju bezbjednog radnog mjesta kroz smanjenje rizika na radnom mjestu i poboljšavanja uslova rada.
ISO 45001 pomaže organizacijama da uspostave OHS sistem menadžmenta (bezbjednošću i zdravljem na radu), što omogućava organizacijama da upravljaju OHS rizicima i da poboljšaju svoje OHS performance kroz uspostavljanje OHS politike i ciljeva. Ovim standardom omogućava se organizaciji da kroz OH&S sistem upravljanja integriše i druge aspekte zdravlja i bezbednosti, kao što su dobro fizičko i mentalno zdravlje kao i dobrobit radnika.

Namjena

ISO 45001 je primjenjiv na sve organizacije bez obzira na veličinu, industrijsku granu djelatnosti ili prirode posla koji obavljaju. Primjenljiv je na OH&S rizike kojima organizacija upravlja, uzimajući u obzir faktore kao što su kontekst u kome organizacija radi i potrebe i očekivanja njenih radnika i drugih zainteresovanih strana.

Benefiti implementacije

Sertifikacija prema ISO 45001 je značajan alat za demonstriranje posvećenosti organizacije ka bezbjednosti i zdravlju na radu. ISO 45001 je namjenjen organizacijama koje žele da značajno poboljšaju bezbjednost radnika, smanje rizike na radnom mjestu i kreiraju bolje, bezbjednije uslove rada.

Osnovne koristi od primjene ovog standarda su:

  • smanjenje incidenata i povreda na random mjestu;
  • smanjenje izostajanja sa posla i fluktuacije radne snage uz poboljšavanje produktivnosti;
  • smanjenje troškova premija osiguranja;
  • stvaranje kulture koja podstiče bezbjednost i zdravlje;
  • ohrabrivanje radnika da zauzmu aktivnu ulogu u bezbjednosti i zdravlju na svom radnom mjestu;
  • jačanje liderastva i posvećenosti ka proaktivnom poboljšavanju OHS performansi;
  • sposobnost da se ispune zakonski i ostali zahtjevi;
  • poboljšavanje reputacije;
  • jačanje morala zaposlenih.

Implementacija

Ukoliko organizacija ne posjeduje stručni kadar za implementaciju rješenja u postupku implementacije ISO 45001 neophodna je stručna pomoć konsultanata. Cjelokupan proces razvijanja i implementacije ovog sistema mora se dobro isplanirati i zahtjeva koordinaciju konsultanata i rukovodstva organizacije. Ovo najčešće podrazumijeva rad sa klijentima po principu individualnog pristupa. Potrebe klijenta i njegova dobra poslovna praksa se usklađuju sa potrebama standarda, a cilj je  nalaženje optimalnih rješenja. Ovakav pristup garantuje primjenljivost ISO 45001 i njegovu adekvatnost veličini i organizacionoj strukturi organizacije.

Ovaj standard je strukturiran tako da prati strukturu ostalih standarda sistema menadžmenta čime se olakšava njegovo integrisanje na ostale sisteme upravljanja kao što su ISO 9001 i ISO 14001.

Fazni proces implementacije

Pripremne aktivnosti – Upoznavanje rukovodstva preduzeća sa zahtjevima standarda ISO 45001:2018, ciljevima i očekivanim efektima projekta, kao i sa prijedlogom programa uspostavljanja sistema. Neophodno je izvršiti analizu postojećeg stanja u preduzeću što obuhvata: organizacionu strukturu, sistematizaciju radnih mjesta, internu i eksternu dokumentaciju, analize procesa, aktivnosti realizacije, način rada upravljanja, imenovanje Menadžera kvaliteta .

Identifikacija poslovanja je sljedeći korak kada konsultanti zajedno sa Upravom preduzeća ili Menadžerom kvaliteta definišu i klasifikuju poslovanja preduzeća na osnovu analize postojećeg stanja.

Definisanje osnovnih zahtjeva ISO 45001 predstavlja veoma važan korak kako bi se omogućilo da konsultanti zajedno sa Menadžerom kvaliteta definišu: misiju – viziju preduzeća i politiku kvaliteta preduzeća. Definisanje procesa podrazumjeva da konsultanti zajedno sa Menadžerom kvaliteta vrše identifikaciju, popis, klasifikaciju, označavanje i međusobne veze procesa. Ukoliko neki procesi nisu definisani, u ovoj fazi se vrši popis istih i daje predlog rešenja.

Sistem upravljanja kvalitetom mora biti dokumentovan što podrazumjeva izradu svih neophodnih i standardom propisanih dokumenata sistemaOHS-a. U skladu sa rezultatima prethodno obavljenih aktivnosti, odnosno usvojenim programom definišu se, izrađuju i usvajaju odgovarajući dokumenti.

Implementacija OHS-a podrazumjeva da se usvojena rješenja i dokumenta  prezentuju zaposlenima, u obliku obuka i prezentacija koje su neophodne za funkcionisanje i razumjevanje ISO 45001. U okviru realizacije definisanih aktivnosti, s obzirom na niz radnji, posebna pažnja se posvećuje: upravljanju dokumentima, odgovornostima rukovodstva, definisanju ciljeva, sprovođenju obuke, upravljanju resursima (zaposleni, infrastruktura, radna sredina), sprovođenju prodaje, mjerenju i analizi i poboljšanju.

Interna provjera se vrši sa ciljem da se provjeri stanje poslovnog sistema u skladu sa zahtjevima standarda. Osposobljeni provjerivači OHS-a iz poslovnog sistema, obavljaju jednu ili više internih provera sistema kako bi se utvrdio stepen efektivnosti Sistema. Nakon interne provjere, može se ustanoviti da li je preduzeće spremno za certifikaciju ili je neophodno preduzeti korektivne mere, koje su identifikovane na internoj provjeri.

Certifikacija ISO 45001 predstavlja provjeru uspostavljenog Sistema ukoje vrši izabrano nezavisno certifikaciono tijelo.

Certifikacija i kontinualno ocjenjivanje ispunjenosti uslova

Nakon uspješno obavljene provjere i izvršene certifikacije kada nezavisni ocjenjivač posjećuje preduzeće i daje pozitivno mišljenje o ispunjenosti uslova propisanih standardom, slijedi PROVERA jednom godišnje (nadzorna), kako bi se ocijenilo da li je organizacija i dalje usklađena sa zahtjevima standarda i da li se pridržava definisanih – implementiranih rješenja.

Održavanje certifikovanog procesa vrši se interno, a za šta je zadužen menadžer kvaliteta. Kako bi održavali i konstantno unapređivali procese predlažemo da uz pomoć konsultanata vršite nezavisne periodične provjere. Pružamo uslugu stalnog održavanja sistema upravljanja, čime omogućavamo preduzeću da postigne efektivan sistem, kao i da vrši kontinualno poboljšanje Sistema upravljanja kvalitetom kao i cijelog poslovnog sistema.